Nhà Anh Trường – Mỹ đình, Hà Nội

Chi tiết
công trình

Công ty Villafences cung cấp hạng mục: Cửa cổng, Hàng rào cho nhà anh Trường - Mỹ Đình, Tp Hà Nội
Ký kết:
Loại công trình:
Thời gian thực hiện:
Chủ đầu tư:

1(8)

2(8)

Đang cập nhật